ШАЛНАЙР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хаалганы нугас: үүдний шалнайр чахрах (үүдний нугас чахрах).