ШАШГА
/ нутгийн аялгуу /

буриад Буглаа: шашга гарах (буглаа гарах).