ХОЖРОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Сүү татрах: үнээ хожрох (үнээний сүү татрах).