ХОТООГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Утасны дунгуй, дамар: хотоогт ороосон утас (дамарт ороосон утас).