ХОТИРОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Мурийх, хазайх: гол мөрөн хотирон урсах (гол мөрөн мурийж урсах), замаас дэлгэрэнгүй...(замаас хазайх), хэлэхээс хотирохгүй (хэлэхээс буцахгүй).