УРГИЛДАХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Хийж ядаж мунгинах, удах.