УУЛЗАА
/ нутгийн аялгуу /

цахар Монгол шатарт ижил хөлтэй бодоор эсрэг этгээдийн бодыг угтан хориглох нүүдэл - Гуа чинь уулзаа дэлгэрэнгүй...С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.