МИЙНТ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зүгээр, сул, үнэгүй: мийнт ажил (хөлсгүй ажил), мийнт юм (үнэгүй юм).