ГЭЕН
/ нутгийн аялгуу /

ордос, хорчин Сул сэлүү буюу уйтгарлангуй байдал - Орчимд миний дотор гэв гэен санагдана. дэлгэрэнгүй...