ДАЙЛУУР
/ нутгийн аялгуу /

ордос Дамнуур - Усаа дайлуураараа зөөв. Соном. Ордос аман аялгууны дэлгэрэнгүй...