ДОГИХ
/ нутгийн аялгуу /

Мал, гөрөөсний үргэж цочин зайлах буюу жигшиж сэрэмжлэх.