ДАНЛУУ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Бяцхан шороон овоо.