ДАШЛАГА

цахар Хонь саахад учигласны дараа давтаж саасан сүү - Өдөр бүрийн дашлагаа нэг саванд нэмээд, хааяа дэлгэрэнгүй... С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.