ДАВАГДАЛ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Орлогоосоо хэтэрсэн зарлага.