АРАГСАН
/ нутгийн аялгуу /

ордос Бэлтгэл тушаал - Дамба арагсан амбан, таныг угтуул базаа гэж байна. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.