ЯДУУ

1. Хөрөнгө чинээ, амьдрал ахуй дорой, үгээгүй - Ядуу хүнд ноён олон, явган хүнд даваа олон. Монгол зүйр цэцэн үг., ядуу айл (хөрөнгө чинээ, амьдрал ахуй дорой айл), ядуу хүмүүс (үгээгүй хоосон хүмүүс) - Ажиглавал тэр хоёр хятад нь хувцас хунар муутай ядуу хүмүүс байв. Д.Гонгор нар. Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., бядуу ядуу [хоршоо] (а. Хөрөнгө чинээгүй, хоосон ядуу; б. Сул дорой), дорд ядуу [хоршоо] (үгээгүй буурай байдал), үгээгүй ядуу [хоршоо] (нэн ядуу), тарчиг ядуу [хоршоо] (юмгүй хоосон), ядуу дутмаг [хоршоо] (дутуу хөтүү), ядуу буурай [хоршоо] (амьдрал ахуй дорой), ядуу дорд [хоршоо] (а. Хөрөнгө мөнгөгүй хоосон; б. Харц гаралтай), ядуу дорой [хоршоо] (хөрөнгө чинээгүй, ядуу зүдүү) - Төрсөн эх Тамжав бол угаас ядуу дорой хүн. Б.Ринчен. Үүрийн туяа., ядуу зүдүү [хоршоо] (үгээгүй ядуу), ядуу хоосон [хоршоо] (юу ч үгүй), ядуу татуу [хоршоо] (хоосон тарчиг), ядуу чадуу [хоршоо] (хоосон ядуу хийгээд чадал чинээтэй);


2. Биеийн чалх, чадал тэнхээ сул дорой: тэнхээ тамираар ядуу (тэнхээ тамир сул дорой), хүч чадал ядуу (хүч чадал дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Эрдэм мэдлэг, оюун ухаанаар дутуу дорой, сурсан мэдсэнээр бага - Мэдлэг мэргэжлээрээ тун ядуу хүн дээ. Яриа.

ядуу айл хөрөнгө чинээ, амьдрал ахуй дорой айл
ядуу хүмүүс үгээгүй хоосон хүмүүс
бядуу ядуу а. Хөрөнгө чинээгүй, хоосон ядуу; б. Сул дорой
дорд ядуу үгээгүй буурай байдал
үгээгүй ядуу нэн ядуу
тарчиг ядуу юмгүй хоосон
ядуу дутмаг дутуу хөтүү
ядуу буурай амьдрал ахуй дорой
ядуу дорд а. Хөрөнгө мөнгөгүй хоосон; б. Харц гаралтай
ядуу дорой хөрөнгө чинээгүй, ядуу зүдүү
ядуу зүдүү үгээгүй ядуу
ядуу хоосон юу ч үгүй
ядуу татуу хоосон тарчиг
ядуу чадуу хоосон ядуу хийгээд чадал чинээтэй
тэнхээ тамираар ядуу тэнхээ тамир сул дорой
хүч чадал ядуу хүч чадал дорой буурай