ядуу дорд
а. Хөрөнгө мөнгөгүй хоосон; б. Харц гаралтай