ЯДУУЛАГ

1. Нэлээд ядуу: ядуулаг анги (нийгмийн хэсэг бүлэг нэлээд ядуу хүмүүс);


2. [шилжсэн] Нэлээд бүрэг, үг дуу цөөтэй;
3. [шилжсэн] Сурсан, мэдсэн зүйлээр дулимаг: ядуулаг бүдүүлэг [хоршоо] (бүдүүлэг ядуу), бүдүүлэг ядуулаг ард түмэн дэлгэрэнгүй...