бядуу ядуу
а. Хөрөнгө чинээгүй, хоосон ядуу; б. Сул дорой