ЯДРАЛ

Ядрах үйлийн нэр; зовол, зүдрэл, доройтол: ядрал бага (ядрах нь бага), ядрал ихтэй дэлгэрэнгүй...

ядрал бага ядрах нь бага
ядрал ихтэй ядаргаа ихтэй
ядрал доройтол ядарч доройтох нь
ядрал зовол ядарч зовох нь
ядрал зүдрэл ядарч зүдэрсэн нь
алжаал ядрал алжааж ядрах нь