ЯДРУУХАН

Нэлээд ядруу: ядруухан харагдах (нэлээд ядруу царайтай харагдах).