ЯДРАМХАЙ

Ядрах нь амархан: ядрамхай болох (байнга ядардаг болох).