ЯДМАГ

1. Бие дорой, ядруу, нас ахисан - Ишиг, борлон бүрийг ядмаг, чадуугаар нь тэнцүүлж зэрэгцүүлэн хэвтүүлсэн нь дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., ядмаг амьтан (сул дорой амьтан), ядмаг биетэй (сул дорой биетэй);


2. Ядуу хоосон, хөрөнгө чинээгүй: ядмаг амьдралтай (ядуу амьдралтай), ядуу даржин [хоршоо] (ядуу хоосон), дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (хоосон ядуу, хөрөнгө чинээгүй), хоосон ядмаг хүн (ядуу хоосон хүн), ядмаг ядуу [хоршоо] (ядуу хоосон) - Ядмаг ядуу хошуу бүр Бээжингээс ноёддоо хатан буулгав. А.Дашням. Хүрэндэлтийн хүүхэн;

3. [шилжсэн] Мэргэжил чадвараар тааруухан: ядмаг багш (мэргэжил чадвар тааруухан багш), ядмаг дарга (удирдах чадвар дэлгэрэнгүй...
ядмаг амьтан сул дорой амьтан
ядмаг биетэй сул дорой биетэй
ядмаг амьдралтай ядуу амьдралтай
ядуу даржин ядуу хоосон
хоосон ядмаг хоосон ядуу, хөрөнгө чинээгүй
хоосон ядмаг хүн ядуу хоосон хүн
ядмаг ядуу ядуу хоосон
ядмаг багш мэргэжил чадвар тааруухан багш
ядмаг дарга удирдах чадвар муутай дарга