ЯДМАГХАН

Нэлээд ядмаг: ядмагхан амьдрах (нэлээд ядмаг амьдрах).