ЯГИА

Үглээ, яншаа зантай: ягиа эмгэн (яншаа зантай эмгэн), ягиа яншаа [хоршоо] (үглээ, дэлгэрэнгүй...

ягиа яншаа үглээ, үргэлж яншдаг