ЯГИХ I

1. Үглээ ягиа, яншаа болох;


2. Үглэх, янших: үргэлж ягих (байнга үглэх, янших).

Ижил үг:

ЯГИХ II