ЯГИАДУУ

Үглээ, яншаа байрын: ягиадуу хөгшин (үглээ байрын хөгшин).