сургуульд явуулах
сургуульд суралцуулахаар одуулах