бүрээ бишгүүр
урт богино хэлбэр бүхий үлээвэр хөгжим