БИШИН
/ хуучирсан /

Бас бус, өөр бусад - Биеэ асраагүй хүн, бишнийг асарч чадахгүй. Зуун билиг.