АГААЛЬ

1. Олон даяар дагасан суртал: агааль заншил [хоршоо] (олон нийтэд хэвшил болсон суртал), дэлгэрэнгүй...


2. Хүмүүсийн энгийн гингэнэх дуу.

агааль заншил

олон нийтэд хэвшил болсон суртал

агааль суртал

олны хэвшин дагах заншил суртал