эрэлт хэрэгцээ
тухайн зүйлийн хэрэг болох хэмжээ, шаардлага