ЭРЭГЛЭХ

Усны урсгалаар эрэг бий болох: гол эрэглэх (голын усны урсгал идэгдэн эрэг үүсэх).