ЭРЭГТЭЙ II

Эрэг шураг байгаа: эрэгтэй хадаас (эрэг бүхий хадаас).

Ижил үг:

ЭРЭГТЭЙ I