эрх томоогүй
амьдралыг ойлгох болоогүй бага балчир