ЭЛ III:

эл хул (эзэнгүй, хүн амьтангүй).

Ижил үг:

ЭЛ I

ЭЛ II

ЭЛ IV

ЭЛ V