ЭЛБЭГДЭНГҮЙ

Элбэгдсэн байдалтай, элбэгдэх янзтай.