ЭЛБЭГТЭЙ

Нэлээд элбэг: мод элбэгтэй уул (мод ихтэй уул).