ЭКСПЕДИЦ

1. Хэсэг хүмүүсийн тусгай зорилгоор явах аялал жуулчлал;


2. Хээрийн эрдэм шинжилгээний анги: экспедицэд гарах (хээрийн шинжилгээний ажлаар хөдөө нутгаар явах).