ЭЗЭМДЭХ

1. Эзлэх, эзэрхэх, эзэмших: сэтгэлийг эзэмдэх (сэтгэл санаа нь ямар нэг зүйлд автах) дэлгэрэнгүй... 2. [цахар аман аялгуу] Удирдах.