ЭЗЭМШИЛ

1. Эзэмших үйлийн нэр, эзэмдэн эдэлж байгаа юм: эзэмшил газар (улс, албан байгууллага, хувь хүний дэлгэрэнгүй...


2. Цэргийн хүчээр өөрийн болгосон газар нутаг: эзэмшлийн бүс (цэргийн хүчээр бусдын нутгийг эзлээд тогтоосон зааг шугам).

эзэмшил газар улс, албан байгууллага, хувь хүний харьяаны нутаг дэвсгэр, эдлэн газар
эзэмшлийн бүс цэргийн хүчээр бусдын нутгийг эзлээд тогтоосон зааг шугам