ЭЗЭМШИХ

1. Юмны эзэн болох, хариуцах, эзлэх: атар газар эзэмших (эдэлж хэрэглээгүй сул газрыг хэрэглээнд дэлгэрэнгүй...


2. Аливаа эрдэм ном сурах, мэргэжилтэй болох - Энд зуун тавин төрлийн мэргэжил эзэмшсэн гурван мянган хүн ажиллаж байгаа юм. дэлгэрэнгүй... гадаад хэл эзэмших (гадаад хэлээр чөлөөтэй ярьж, бичиж сурах).

атар газар эзэмших эдэлж хэрэглээгүй сул газрыг хэрэглээнд оруулах
гадаад хэл эзэмших гадаад хэлээр чөлөөтэй ярьж, бичиж сурах