ЭЗЭНГҮЙ

1. Толгойлон удирдах эзэн хүнгүй: эзэнгүй айл (а. Харж хандах хүнгүй айл; б. Гэрийн эзэн нь байхгүй дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтангүй зэлүүд нутаг: эзэнгүй бэлчээр (хүн, амьдан нутагладаггүй онгон зэлүүд нутаг).

эзэнгүй айл а. Харж хандах хүнгүй айл; б. Гэрийн эзэн нь байхгүй айл
эзэнгүй бэлчээр хүн, амьдан нутагладаггүй онгон зэлүүд нутаг