ЭЗЭНТЭН

Дээдэс язгууртныг хүндэтгэн дуудах нэр: дээд эзэнтэн (дээд язгуурт хүний хүндэтгэл) - Эрхэм дээд дэлгэрэнгүй... Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.