ЭЗЭНТ

1. Эзэн бүхий: эзэнт улс (эзэн хааны засагтай улс) - Тэр эзэнт улсын наадмын талбарт гарч ирсэн дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх., эзэнт засгийн ёс (мөлжигч анги ноёрхож байгаа улс оронд эзэн хааныг улсын тэргүүн болгон өргөмжилдөг төрийн зохион байгуулалтын нэг хэлбэр).

эзэнт улс эзэн хааны засагтай улс
эзэнт засгийн ёс мөлжигч анги ноёрхож байгаа улс оронд эзэн хааныг улсын тэргүүн болгон өргөмжилдөг төрийн зохион байгуулалтын нэг хэлбэр