эвтэйхэн суулгах
нэлээд эвтэй, биед нь таатай байдлаар суулгах