ЭВЛҮҮЛЭГ

Эвлүүлэх үйлийн нэр: эвлүүлэг сургууль (жүжгийн тоглолтын тайз чимэглэлийн урьдчилсан үзлэг), дэлгэрэнгүй... (салангид юмыг нэгтгэж цэгцлэх), дууны эвлүүлэг (янз бүрийн аятай дууны айзам хэмнэлийг тохируулан цогцолбор болгох), киноны эвлүүлэг (киноны зураг авсны дараа киноны хальсыг эвлүүлж боловсруулах үйл явц).

эвлүүлэг сургууль жүжгийн тоглолтын тайз чимэглэлийн урьдчилсан үзлэг
эвлүүлэг хийх салангид юмыг нэгтгэж цэгцлэх
дууны эвлүүлэг янз бүрийн аятай дууны айзам хэмнэлийг тохируулан цогцолбор болгох
киноны эвлүүлэг киноны зураг авсны дараа киноны хальсыг эвлүүлж боловсруулах үйл явц