дууны эвлүүлэг
янз бүрийн аятай дууны айзам хэмнэлийг тохируулан цогцолбор болгох