ШАРГИАН

Гол горхиноос үргэлжлэн шар шар гэх чимээ: голын шаргиан голын (голын шаргих чимээ).