ШАЛТГАА

Эхийн хэвэл дэх хүүхэд: шалтгаатай болох (хөл хүнд болох, жирэмслэх).